Izvsia

250 tekstów – auto­rem jest Iz­vsia.

Poradnik ZBycia #117

Postanowienia.
Ma­my ich od gro­ma. W końcu skończy­my pa­lić, pić, brać nar­ko­tyki al­bo zaczniemy się od­chudzać, ćwiczyć (w różnych dzie­dzi­nach, nie tyl­ko spor­to­wych), żyć. Szko­da tyl­ko, że wyz­nacza­my ich reali­zację czy też początek [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2017, 23:33

Poradnik ZBycia #116

Już.
Blis­ko nieok­reślo­na jed­nos­tka cza­su. Za­leży od po­ry, sy­tuac­ji, chęci. Może się dłużyć w nies­kończo­ność lub trwać ułamek se­kun­dy. Wszys­tko jest uza­leżnione od tak wielu czyn­ników, że naj­praw­do­podob­niej nig­dy nie będzie spre­cyzo­wana. Zresztą [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 8 grudnia 2016, 23:47

..(nie)Pojęte.?..

W wielu kwes­tiach wciąż są spory
o to kto ma złe wybory
kto bez przer­wy się obija
a na in­nych wzno­si kija

Po­tem cykl ten się obraca
wszys­tkiemu win­na jest praca
bo za długo ro­bić trzeba
a mi­mo to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 26 października 2016, 05:52

Poradnik ZBycia #115

Przynależność.
Jes­teśmy kla­syfi­kowa­ni od na­rodzin- dos­ta­jemy nu­merek pe­sel- i jes­teśmy przy­porządko­wani do ad­re­su oraz na nim za­mie­szkałej rodzi­ny. Ni­by nic w tym złego nie ma. Każde państwo to ro­bi, tak już jest i [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 23 października 2016, 15:02

Poradnik ZBycia #114

Problemy.
Niesa­mowi­te złoślis­two lu­biące się piętrzyć przez po­jawianie się znikąd. My ro­bimy wszys­tko aby wpro­wadzić porządek w swo­je życie, a one jak na złość w naj­mniej ocze­kiwa­nym mo­men­cie wys­ka­kują psując nam pla­ny i [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 6 października 2016, 12:56

..Za­nim zaczniesz mądrze mówić
naucz się wpierw uważnie słuchać.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 października 2016, 10:34

Poradnik ZBycia #113

Klucz.
Po­siadacz owe­go przed­miotu ma możli­wość za­myka­nia oraz ot­wiera­nia zam­kniętych przes­trze­ni, a przez to po­niekąd także strzeżenia ich. Za­sada- ja za­mykam, ty (zam­ku) pil­nu­jesz. Tworzy to za­leżność, ona po­niekąd od­działuje na świado­mość, a [...] — czytaj całość

felieton • 30 września 2016, 06:09

Poradnik ZBycia #112

Bajka.
Każdy z nas marzy by żyć w jed­nej z nich. Było by to o wiele pros­tsze, przy­jem­niej­sze i ciekaw­sze. Być króle­wiczem, cza­rodziejem, kos­mi­tom, pot­wo­rem, is­tnieniem. Ja­kim­kolwiek in­nym niż jes­teśmy. To tak samo [...] — czytaj całość

felieton • 6 września 2016, 23:54

Poradnik ZBycia #111

Pomysłowość.
Tak na prawdę tyl­ko ona nas rozróżnia. Tyl­ko dzięki niej po­win­niśmy dzielić się na gru­py społeczne czy też może bar­dziej "chod­li­wie" na kla­sy. Jes­teśmy ta­cy różno­rod­ni i wyjątko­wi, każdy z osob­na może [...] — czytaj całość

felieton • 1 września 2016, 20:34

Poradnik ZBycia #110

Kobieta.
Można po­wie­dzieć os­tatnie Boże stworze­nie ożywione z męskiego ciała. Śmiało więc wy­suwają się wnios­ki, że coś z nich ma­my. Czy też może byśmy chciały?

Ko­biety są z We­nus, a mężczyźni z Mar­sa. Lubimy [...] — czytaj całość

felieton • 21 sierpnia 2016, 16:36
Izvsia

Zajarana życiem. I tyle to początek i koniec samego określenia. Długo wahałam się nad publikowaniem wszystkich treści. Jednak taki mój los, Ty swój wybierz inny :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Izvsia

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

15 stycznia 2017, 17:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st Poradnik ZBy­cia #117

13 stycznia 2017, 23:55Papużka sko­men­to­wał tek­st Poradnik ZBy­cia #117

23 października 2016, 19:20Niusza sko­men­to­wał tek­st Poradnik ZBy­cia #115

1 września 2016, 21:47chrupcia sko­men­to­wał tek­st Poradnik ZBy­cia #111

17 sierpnia 2016, 17:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Poradnik ZBy­cia #108

1 lipca 2016, 18:35yestem sko­men­to­wał tek­st ..Dlaczego mężczyznę prze­konu­jesz wódką, [...]

1 lipca 2016, 16:46wdech sko­men­to­wał tek­st ..Dlaczego mężczyznę prze­konu­jesz wódką, [...]

25 czerwca 2016, 21:13Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st ..Praca nadzieją szczęścia..  

3 maja 2016, 15:35JaiTy sko­men­to­wał tek­st ..Tylko słowo opar­te na [...]

10 marca 2016, 23:30krysta sko­men­to­wał tek­st ..Dom jest tam gdzie ser­ce [...]